Minimiinformation

Scheriproct® rektalsalva, Scheriproct® suppositorier innehåller: prednisolon och cinkokain.

Indikation: för behandling av hemorrojder, tillhörande klåda och irritation samt ytliga sprickbildningar vid ändtarmen.

ATC-kod: C05AA04.

Kontakta läkare om det inte skett någon förbättring efter 2–3 veckors behandling med Scheriproct. Behandlingen ska dock inte överskrida 4 veckor.

Barn och ungdomar: Scheriproct rekommenderas inte för barn under 18 år eftersom uppgifter om säkerhet och effekt saknas.

Varningar och försiktighetsmått: Tänk på att kontakta läkare för klinisk undersökning och säkerställande av rätt diagnos samt uteslutande av eventuell malign process.

Graviditet och amning: Scheriproct ska inte användas under graviditet om inte din läkare noga övervägt detta. Scheriproct går över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet är osannolik under amning. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfällig användning av Scheriproct under amning.

Kontraindikationer: överkänslighet mot de aktiva innehållsämnena eller mot något hjälpämne. Läkemedlet är receptfritt. Läs bipacksedeln noga före användning. info@karopharma.se, www.karopharma.se